26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี
จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professional Programme ๒๐๑๕
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าองค์การยูเนสโก แจ้งการรับสมัครYoung Professional Programme ๒๐๑๕
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๘
ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Youth Leaders ๒๐๑๕
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ามูลนิธิอิออน ๑% คลับ (ประเทศไทย)
22 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
21 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติประจำปี ๒๕๕๘
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
นโยบายการปรับขนาดโรงเรียน
ให้เหมาะสม
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อพวช.
ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ
19 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
19 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
19 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
18 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ด้วยสถาบันการศึกษาทางไกล แจ้งรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๒
14 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเผยแพร่กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
14 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
14 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE)
14 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๕๘
ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ร่วมกับคณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดั
12 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
(ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 พ.ค. 2558)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/13 ->
<< 10 11 12 13 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
121 คน
สถิติเดือนนี้
638 คน
สถิติปีนี้
63484 คน
สถิติทั้งหมด
1050273 คน