17 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ ระดับประถมศึกษา
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ ระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
17 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ด้วย มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดย ศูนย์การเรียนนนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
17 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1
16 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
ดาวน์โหนดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.Thaiguidance.net
16 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
หมายเหตุ:รับ CD ที่กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3
16 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
จัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพร้อมผุ้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส
16 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การปรับปรุงโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียนป.1
อ่านออกใน 1 ปี
15 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
14 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การรายงานตัวชี้วัดที่ 45.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มกรอบข้อมูลฯ
14 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แจ้งยกเลิกการสอบ
Local Assessment System ( LAS)
14 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้ารับการทอสอบวัดสมรรถครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
10 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” พุทธศักราช ๒๕๕๘
ด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
10 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์งาน Satit Pim Excellence ครั้งที่ ๓ “Super S Awards”
ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และคณะศึกษาศาสตร์ เห็นความสำคัญ ของการพัฒนาศักยภาพในตัวผู้เรียน
10 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ด้วย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา
10 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
10 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบางบัวทอง สังกัด สพม. 3 ร่วมกับวัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
6 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562)
6 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเป็นรายเดือน
6 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๕๘
6 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต รุ่นที่ ๑๔
ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
56 คน
สถิติวันนี้
644 คน
สถิติเดือนนี้
644 คน
สถิติปีนี้
269402 คน
สถิติทั้งหมด
1972086 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:25
45.72.53.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
103.211.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
192.166.218.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
128.199.202.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
37.204.161.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
64.137.73.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31
107.175.152.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:26
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:25
37.24.24.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:26
158.222.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:26
199.101.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
38.153.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
199.101.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
103.231.78.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
162.55.184.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
199.101.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
161.123.101.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
107.174.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
192.227.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
154.236.191.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
165.231.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31
84.17.42.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
23.81.229.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
51.255.3.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
138.219.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
130.185.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
88.99.144.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
196.242.10.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
85.92.68.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34