20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เอกสารได้ใส่ทางช่องโรงเรียนไปแล้วค่ะ
19 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักของนายประยูร สุขจิตร ผู้อำนวยโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
19 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง ละติจูดที่ ๖ แบบหมู่คณะ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าบริษัท ยูซีโอ มีเดีย จำกัด ผู้สร้างภาพยนตร์ เรื่อง ละติจูดที่ ๖
14 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วย มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ โดยร่วมกับ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้หัวข้อ “คนไทย ไม่โกง”
14 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดร้องเพลง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จะดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
14 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วย ชมรมเปตองสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
13 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
13 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การแสดงกายกรรมคณะมณฑลเสฉวน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือของสมาคมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
13 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน นวัตกรรม สื่อ การจัดการเรียนการสอนด้านอาเซียนทุกกลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาในพื้นที่
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ แจ้งให้ผู้บริหารหรือครู ในสังกัดส่งผลงานสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนด้านอาเซียนทุกกลุ่มสาระวิชา
7 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่”
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่”
7 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
7 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย ในหัวข้อ “พลังงานทดแทน”
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
7 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องบินบังคับ ๔ ใบพัด (โดรน) แบบเรซซิ่งงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
7 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กำหนดการจัดงาน
3 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอส่งหนังสือคู่มือการเรียนการสอน การอ่าน คิดวิเคราะห์ ตามแนวประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
รับเอกสารที่กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3
3 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 1
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
29 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ
ด้วย จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการ “ชัยนาท เมืองจักรยาน ๑๒ เดือนแห่งการปั่น” (Chainat the City of Bike)
29 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาและนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่ามีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
29 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
29 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศ สพป.นนทบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการฯ สำหรับโรงเรียนจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียนจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
41 คน
สถิติวันนี้
956 คน
สถิติเดือนนี้
956 คน
สถิติปีนี้
269714 คน
สถิติทั้งหมด
1972398 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
195.201.245.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
38.154.187.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
38.170.162.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:47
221.158.213.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:47
200.215.229.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:47
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
167.235.247.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
111.40.62.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:48
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:49
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:49
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:49
179.49.113.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:50
162.223.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:50
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:50
104.239.114.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:51
23.94.138.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
149.5.4.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:52
104.227.185.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
79.220.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:54
194.113.195.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
23.229.122.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
107.150.34.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
205.185.214.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57